Evanjelické artikulárne drevené chrámy

Evanjelické artikulárne drevené chrámy na Slovensku i v Európe tvoria jedinečný a osobitý typ drevených chrámov. Vznikli na konci 17. a začiatkom  18. storočia vďaka komplikovanej politickej, vojenskej  a náboženskej situácii, protireformácii a rekatolizácie. Panovník Rudolf II. odmietol evanjelikom dať náboženskú slobodu. Až Leopold I. na sneme v Šoproni vyhlásil evanjelikom augsburského a helvétskeho vyznania ústupky. Jeden z nich bol, že povolil stavbu kostolov avšak za určitých svetských podmienok. V každej územnosprávnej jednotke mohli stáť len dva nové kostoly a po jednom v slobodných kráľovských mestách, banských a pohraničných mestách, avšak vždy mimo centra, za mestskými hradbami. Ďalšie obmedzenia kládli kráľovské komisie zodpovedné za konkrétny výber miesta, čas výstavby a samu stavbu kostolov  (Dudáš, M. - Gojdič, I. - Šukajlova, M., 2007 p. 5).     

Zákonný článok (artikula) č.25 stanovoval pre stavbu nového protestantského chrámu tieto podmienky:

- musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc

- musel byť postavený v priebehu jedného roka

- musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov

- kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme

- nesmel mať vežu

- vchod nesmel byť priamo z ulice

       Zákonný článok (artikula) č. 26 vynesený šopronským snemom stanovoval, že sa protestantom mali vrátiť kostoly, ktoré si postavili pred obdobím perzekúcie, pravda, za predpokladu, že sa im medzitým nedostalo katolíckeho vysvätenia.

       Podľa toho, kedy boli postavene chrámy a za akých okolnosti a obdobia sa nazývajú artikulárne. Architektúra kostolov je veľmi strohá a dôraz je na vnútorný priestor, ktorý je prispôsobený kázni, hovorenému slov, čo tvorí hlavnú časť protestantskej liturgie. Prvé kostoly boli stavané s pozdĺžnym pôdorysom, čo sa neskôr zmenilo na pôdorys rovnoramenného kríža, ktorého centrum  je kazateľnica a po bokoch neodmysliteľné galérie pre veriacich. Výzdoba interiéru sa od rímskokatolíckych kostolov líši tým, že stratila naratívnu funkciu. V chrámoch sa zobrazujú starozákonne biblické postavy ( Mojžiš, Áron) a novozákonné výjavy. Na Slovensku bolo postavených 38 artikulárnych kostolov, dnes stoji už len päť : Leštiny, Hronsek, Kežmarok, Istebné, Paludza - Sv. kríž.